Podmínky používání elektronického systému Profilot.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost DP WORK s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 27944719, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 128365 („Provozovatel“), vydává tyto Podmínky používání elektronického systému Profilot.cz pro Uživatele („Podmínky“), které upravují podmínky používání Elektronického systému Profilot.cz a souvisejících Služeb Uživateli.
 2. Veškeré vztahy, které nejsou upraveny tímto dokumentem nebo zvláštním ujednáním mezi Provozovatelem a Uživatelem, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
 3. Každý Uživatel je povinen se seznámit s Podmínkami a je povinen se jimi řídit.

Kontaktní údaje jsou k dispozici na www.dpwork.cz a www.profilot.cz


2. DEFINICE POJMŮ

 1. Provozovatel – provozovatelem pracovního portálu Profilot.cz je společnost DP WORK s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 27944719, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 128365
 2. Podmínky – podmínky používání elektronického systému Profilot.cz upravují pravidla používání portálu Profilot.cz pro Uživatele, a jsou závazné pro každého Uživatele
 3. Inzerent – inzerentem je osoba, která skrz elektronický systém Profilot.cz inzerují pracovní nabídky
 4. Uživatel – uživatelem je osoba, která používá elektronický systém DP WORK, bez ohledu na to, zda jde o Registrovaného uživatele nebo Neregistrovaného uživatele
 5. Uživatelský účet – prostředí v elektronickém systému Profilot.cz, které vzniká na základě registrace Uživatele
 6. Registrovaný uživatel – uživatel používající elektronický systém Profilot.cz, který je zároveň registrovaný v Elektronickém systému Profilot.cz

3. POPIS SLUŽBY

 1. Služba je poskytována Provozovatelem prostřednictvím elektronického systému Profilot.cz.
 2. Elektronický systém Profilot.cz je webová stránka, která slouží k inzerci pracovních nabídek a profesních informací, a Uživateli poskytuje možnost reagovat na příslušné pracovní nabídky nebo si vytvořit Uživatelský účet.
 3. Služba je určena výhradně Uživatelům hledající zaměstnání nebo profesní informace, a Inzerentům hledající nové zaměstnance.
 4. Inzerce v elektronickém systému Profilot.cz probíhá přes webovou stránku firmy.profilot.cz, která je elektronickým systémem Provozovatele.
 5. Uživatelé mohou v elektronickém systému Profilot.cz reagovat na konkrétní pracovní nabídky, anebo si vytvořit Uživatelský účet prostřednictvím registračního formuláře v rámci elektronického systému Profilot.cz.
 6. Reakce na pracovní nabídky prostřednictvím odpovědního formuláře nebo vytvoření Uživatelského účtu vyžadují od Uživatele zadávání osobních údajů. Dokument upravující pravidla zpracování a ochrany osobních údajů je k dispozici na: www.profilot.cz
 7. Registrovaný uživatel automaticky získává přístup k veškerým dostupným nástrojům elektronického systému Profilot.cz.
 8. Služba je Uživatelům poskytována zdarma, ledaže se jedná o zpoplatněnou službu a Uživatel byl o této skutečnosti předem obeznámen.
 9. Podmínky užívání služby elektronického systému Profilot.cz pro Inzerenta upravuje dokument „Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování inzerce pracovních nabídek prostřednictvím pracovního portálu Profilot“, dostupný na firmy.profilot.cz

4. REGISTRACE UŽIVATELE

 1. Uživatel může provést registraci prostřednictvím registračního formuláře dostupného v rámci Elektronického systému Profilot.cz. Uvnitř formuláře Uživatel vyplňuje pravdivé a bezchybné údaje o své osobě (jméno, příjmení, e-mailová adresa), bez správného zadání těchto údajů nebude možné registraci úspěšně dokončit.
 2. Úspěšným provedením registrace následně dochází k vytvoření Uživatelského účtu.
 3. Uživatelé mohou svůj Uživatelský účet kdykoliv smazat nebo deaktivovat.
  1. Smazání uživatelského účtu se provádí uvnitř Elektronického systému Profilot.cz. Uživatel kliknutím na příslušné tlačítko a jeho potvrzením dává najevo žádost o smazání Uživatelského účtu. Od provedení akce běží lhůta 30 dní, po kterou může Uživatel svůj Uživatelský účet používat v omezeném režimu a případně vzít akci zpět. Po uplynutí lhůty 30 dní bude jeho uživatelský účet smazán.
  2. Deaktivace Uživatelského účtu se provádí uvnitř Elektronického systému Profilot.cz. Uživatel kliknutím na příslušné tlačítko a jeho potvrzením dává najevo žádost o deaktivaci Uživatelského účtu. Tato akce umožní dočasně pozastavit Uživatelský účet, který tak má omezenou funkcionalitu, nebude aktivní směrem k Inzerentovi a uživatel nebude dostávat informace o nových nabídkách. Uživatelský účet je možné kdykoliv znovu aktivovat.
 4. Registrovaný uživatel nebude nikomu sdělovat své přihlašovací údaje, aby zamezil zneužití osobních údajů. V případě ztráty přihlašovacích údajů je možné tyto obnovit na žádost Registrovaného uživatele.

5. POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PROFILOT.CZ

 1. Používání elektronického systému Profilot.cz Uživatelem nebo Registrovaným uživatelem je zdarma, ledaže se jedná o zpoplatněnou službu a Uživatel byl o této skutečnosti předem obeznámen.
 2. Dostupnost některých služeb elektronického systému Profilot.cz je podmíněna existencí Uživatelského účtu, respektive jejich využití je umožněno pouze Registrovanému uživateli. Tyto služby jsou k dispozici ode dne registrace Uživatelského účtu po celou dobu jeho existence. Nejdéle však do po dobu provozování příslušného Elektronického systému Provozovatele.
 3. Uživatelský účet poskytuje Registrovanému uživateli možnost vyplnit osobní profil, který slouží jako prezentace Registrovaného uživatele potencionálnímu zaměstnavateli, respektive Inzerentovi.
 4. Osobní profil je tvořen zejména z osobních údajů o Registrovaném uživateli. Nelze vyjmenovat veškeré vyplňované kategorie osobních údajů, neboť záleží na svobodném rozhodnutí Uživatele, které údaje se rozhodne zveřejnit v osobním profilu nebo v přílohách obsažených v odpovědním formuláři. Nabízíme však kategorie pro tyto údaje:
  • E-mailová adresa
  • Jméno a příjmení
  • Datum narození
  • Telefonní číslo
  • Adresa
  • Údaje o vzdělání
  • Pracovní zkušenosti
  • Absolvované kurzy, certifikáty a školení
  • Jazykové schopnosti a dovednosti
  • Fotografie
 5. Elektronický systém Profilot.cz na základě aktivity Registrovaného uživatele poskytuje konkrétnímu Registrovanému uživateli doporučení na pracovní nabídky.
 6. Registrovaný uživatel může využít funkce „hlídací agenti“, která spočívá v tvorbě vlastních filtrů pro vyhledávání pracovních nabídek, případně obdržení notifikace u pracovních nabídkách, které odpovídají parametrům nastaveného agenta. Notifikace Registrovaný uživatel obdrží přímo uvnitř elektronického systému Profilot.cz, případně na kontaktní e-mailovou adresu, pokud k tomu dá souhlas.
 7. Uživatel se zavazuje prezentovat prostřednictvím elektronického systému Profilot.cz výhradně pravdivé informace a informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám.
 8. Za pravdivost prezentovaných informací (údajů) je zodpovědný Uživatel, který tyto informace (údaje) vložil do elektronického systému Profilot.cz. Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel bude uchovávat informace o zápisu dat do systému vedoucí jednoznačně ke konkrétnímu Uživateli.

6. ZPRACOVÁNÍ DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 110/2019 Sb., v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ve vztahu k Uživateli a Inzerentovi.
 2. Tento web používá soubory Cookies, které neslouží k získávání žádných osobních údajů uživatele, ale využívají se např. k identifikaci typu internetového prohlížeče, operačního systému užívaného zařízení nebo k identifikaci IP adresy připojujícího se zařízení. Portál Profilot.cz používá cookies za účelem vývoje a zkvalitňování služeb poskytovaných uživatelům.
 3. Dokument upravující zpracování a ochranu osobních údajů při využívání služeb elektronického systému Profilot.cz je k dispozici zde

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel je oprávněn Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat.
 2. Uživatel bude o změně Podmínek informován a v případě nesouhlasu je povinen své stanovisko oznámit do 30 dnů od platnosti nového znění Podmínek na příslušnou e-mailovou adresu. Kterákoliv strana je pak oprávněna od smlouvy, na jejímž základě jsou služby poskytovány odstoupit. Opačné chování ze strany uživatele považujeme jako souhlas s novým zněním Podmínek.
 3. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2021.